ŞARTLAR VE KOŞULLAR

Şartlar & Koşullar

Dikkan Grup Genel Satış Şartları

1. Genel

İşbu Genel Satış Koşullarında yer alan

“Dikkan”; Dikkan Dış Ticaret A.Ş. ve Grup Şirketlerini,

“Mallar”; Dikkan  tarafından üretilen ürünleri,

“Müşteri”; Malları satın alan ya da satın almaya karar veren kişi veya şirketleri,

“Teklif”; Dikkan tarafından Müşteri’nin satın almayı talep ettiği Mallar için hazırlanan satın alınmak istenen malların miktar, fiyat ve belirli teknik özellikleri, nakliye, ödeme, öngörülen teslim süresi, teklif numarası, teklifin geçerlilik süresinin yer aldığı teklif metnini,

“Sipariş”; Müşteri tarafından satın alınması talep edilen Dikkan mallarını ve adetlerini içerir satın alma talebini,

“Sipariş Onayı”; Dikkan tarafından hazırlanan teklifin üzerine Müşteri siparişinin onayını ifade eder.

İşbu Genel Satış Koşulları, Mallar’ın Dikkan tarafından Müşteri’ye temin edilmesine ilişkin standart koşullar ile Dikkan ile Müşteri arasındaki hak ve yükümlülükleri belirler ve aksi yazılı bir anlaşma ile öngörülmedikçe tüm teklif, sipariş, sipariş onayı, satış ve sözleşmelere uygulanır.

Müşteri tarafından verilecek tüm siparişler Müşteri’nin işbu Satış Şartlarını kabul etmesi ile geçerlilik kazanır. Aksi, Dikkan tarafından yazılı olarak açıkça kabul edilmedikçe, bu Satış Şartları, Taraflar arasındaki hukuki ilişkiye uygulanacak münhasır şartlardır.

Bu şartlar, Müşteri tarafından hazırlanan bir sipariş formunda ya da başka herhangi bir belgede, sipariş anında spesifik olarak belirtilsin veyahut belirtilmesin, Müşteri tarafından teklifin onaylanmasında Müşteri ile Dikkan arasındaki her türlü satım ilişkisinde doğrudan uygulanır.

2. Fiyat Teklifi & Sipariş

Dikkan’ın Mallar için vereceği fiyat teklifleri, Dikkan tarafından aksi belirtilmedikçe ve daha önce geri çekilmedi ise Müşteri tarafından alındığı tarihten itibaren … gün süreyle geçerli olacaktır.  

Dikkan için Siparişin bağlayıcı olabilmesi, ancak bu Siparişi yazılı olarak kabul edilmesi veya Malların Müşteri’ye teslim edilmesine bağlıdır.

Fiyat Teklifi Onayı veya Sipariş veyahut sair satış dokumanı Müşteri Tanıtım Formunda belirtilen Müşteri yetkilisi/leri tarafından imzalanmalıdır, aksi takdirde ilgili belge Dikkan’ı bağlamaz. Dikkan, Müşteri’ye bildirerek onay almaksızın Sipariş koşullarını değiştirebilir.

Dikkan yürürlükteki herhangi bir güvenlik ya da kanuni yaptırımlara uymak için Malların teknik özellik, malzeme ve ambalajlarında her türlü değişikliği yapabilir.

3. Fiyat ve Ödeme

Mallar için geçerli fiyat Siparişte belirtildiği gibidir. Siparişte fiyat belirtilmemesi halinde, Dikkan Fiyat Listesinde belirtilen ve teslimatın yapıldığı tarihte belirtilen fiyat geçerli olur.

Aksi belirtilmedikçe, Fiyata, nakliye ve paketleme masrafları, satış vergileri dahil değildir. Dikkan teslimattan önce ödeme yapılmasını talep edebilir.

Ödemenin vadesinde yapılması esastır. Ödemenin kararlaştırılan vadede yapılmaması halinde ödenmeyen tutara aylık % 5 gecikme faizi işleyecektir. Dikkan’ın temerrüt faizi talep hakkı saklıdır.

Ödemenin vadesinde yapılmaması veyahut Müşterinin ödeme güçlüğüne düştüğüne ilişkin önemli emarelerin varlığı halinde Dikkan, herhangi bir yükümlülük doğmaksızın, henüz yerine getirilmemiş herhangi bir Siparişi (veya bunun bir kısmı veya bölümünü) askıya alabilir.

4. Teslim, Risk ve Mülkiyet

Teslim Incoterms 2020’ye uygun olarak Sipariş Onayında belirlenen şekilde yapılır. Onaylanan Siparişte aksi belirtilmediği sürece teslimat süresi tahmini olup bu tarihte Malların Müşteriye ulaş(a)mamış olması halinde Dikkan için tazminat ve sair ödeme yükümlülüğü doğmayacaktır. Müşteri, herhangi bir Malın geç tesliminde veya teslim edilememesi nedeniyle herhangi bir teslimatın tamamını veya kısmı teslimatı reddetme hakkına sahip olmayacaktır. Müşteri, ancak Dikkan’ın Malları teslim edemediğini yazılı olarak kabul etmesi halinde, teslim edilmemiş mallar için yapılan peşin ödemenin iadesini talep edebilir.

Mallar’ın riski Sipariş Onayında belirlenen Incoterm 2020 teslim şekline göre Müşteri’ye geçer. Mallar’ın mülkiyeti ise Mallar’ın bedelinin tamamen ödenmesi ile Müşteriye geçer.

Müşteri, Malların temin ve tedariki kapsamında ulusal ve uluslararası ihracat mevzuatı, ambargo kuralları ve ilgili ülkelerde uygulanan diğer kısıtlamalara riayet etmek ve bunların gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. Müşteri ithalat/ihracat/yurt içi sevkiyat için gerekli olan her türlü bilgi ve evrakı Dikkan’a eksiksiz temin etmeyi taahhüt etmektedir. Gerekli belgelerin hatalı, eksik veya geç teslim edilmesi sebebi ile Mallar’ın tesliminin yapılamamış olmasından Dikkan sorumlu değildir.

5. İnceleme

Müşteri, Mallar’ın teslimini takip eden (10) gün içinde Mallar’ı incelemek, gerekir ise inceletmek ve Onaylanmış Teklif/Sipariş’e uygun olup olmadığını Dikkan’a bildirmekle yükümlüdür. Belirtilen süre içinde Dikkan’a bu yönde bildirimde bulunulmaz ise Mallar’ın Onaylanmış Siparişe uygun, ayıpsız ve hasarsız teslim edildiği kabul edilir.

6. Mücbir Sebep

Dikkan’ın makul kontrolü dışındaki herhangi bir olay nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirememesi veya bu yükümlülüğünü yerine getirmede gecikmesi halinde Sözleşmeyi ihlal etmiş kabul edilmez ve bu sebeple sorumluluğu doğmaz.

Makul kontrol dışında gelişen olaylara, kamu hizmetlerinin veya ulaşım ağının kesilmesi veya arızası dahil olmak üzere, doğal afet, sel, kuraklık, deprem veya diğer doğal afetler; salgın hastalık; savaş hali veya silahlı çatışma, terör saldırısı, isyan veya sivil huzursuzluk; nükleer, kimyasal veya patlama; hükümet kararı veya müdahalesi; yasalara uygun şekilde; tesis veya makinelerin durması; binaların yıkılması, yangın, patlama veya kaza; enerji tedarikinde kısıtlamalar; iş veya ticaret anlaşmazlıklar, grevler, endüstriyel eylem veya lokavt; hukuka aykırı grev veya lokavt, elverişsiz ulaşım veya hava koşulları; ve/veya tedarikçiler veya taşeronlar tarafından gerçekleştirilmeyen ifa halleri dahildir.

Dikkan bu hallerde sevkiyatı askıya alabilir, mücbir sebebin 3 aydan fazla sürmesi halinde bir yükümlülük doğmaksızın Dikkan siparişi iptal edebilir, sözleşmeyi feshedebilir.

7. Garanti

Aksi Dikkan tarafından belirtilmedikçe Mallar’ın garanti süresi riskin Müşteri’ye geçişini takiben …… aydır. Hatalı kullanım ve üçüncü kişiye yaptırılan müdahale, talimatlara aykırı ve tedbirsiz kullanım, Mallar’ın amacına aykırı kullanımı halinde garanti şartı sona erer.

Garanti kapsamında yapılacak servislerde Dikkan seyahat, konaklama, test ve sevkiyat gibi ek maliyetlerin karşılanmasını talep ederek bu kalemleri fatura edebilir.

8. Sorumluluk

Dikkan’ın Mallar ile ilgili sorumluluğu Mallar’ın Onaylanmış Teklif/Sipariş’te veya varsa ilgili Şartname’de belirtilen özelliklere uygun temini ile sınırlıdır.

Aksi sözleşmelerde belirtilmiş olsa da Dikkan sadece doğrudan zararların mal bedeli ile sınırlı olarak tazmininden sorumludur. Reklamasyon, kar kaybı, üretim kaybı, iş kaybı gibi bir dolaylı zararlardan veya cezai şartlardan sorumlu olmayacaktır.

Dikkan’ın her koşulda Malların temin edilmesinden ve/veya Sözleşmeden doğan veya bağlantılı olan her nevi zarardan toplam sorumluluğu, sözleşmede aksi belirtilmiş olsa da, haksız fiil (ihmal dahil), yasal yükümlülüğünün ihlali veya sair hususlardan doğan sorumluluk anlaşmazlık veya talep konusu olan Mallar için ödenen bedeli aşamaz.

9. Fesih

Dikkan, aşağıdaki hallerin vuku bulması halinde bir yükümlülüğü doğmaksızın ve tek taraflı olarak yazılı bir bildirimde bulunarak herhangi bir Siparişi, teslimatı iptal etme ve / veya Sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahip olacaktır, Dikkan’ın zararlarını tazmin haklı saklıdır:

  1. Müşterinin belirlenen vadede ödemeleri hiç veya eksik yapması,
  2. Müşterinin, işbu Şartlarda ve Satım İlişkisinde belirtilen yükümlülüklerine aykırı davranması ve bu aykırılığı Dikkan’ın ihtarına rağmen gidermemesi,
  3. Müşterinin faaliyetine devam edememesi veyahut devam edememe tehlikesi olması, alacaklılarıyla herhangi bir şekilde anlaşması, iflas ilan etmesi/talep etmesi veya mahkemeye müracaat ederek tasfiyesini talep etmesi ya da şirkete kayyım, komiser veya tasfiye memuru atanması veya  yukarıda belirtilenlerle benzer bir durumun gelişmesi.

10. Fikri Mülkiyet Hakları

Dikkan ürün portföyünde yer alan Mallara, satin alma sürecinde Müşteri’ye sunulan ya da Müşteri için geliştirilen her türlü proje, çizim, şartname ve saire ilişkin her türlü fikri mülkiyet hakkı ve sözleşme ilişkisi içerisinde geliştirilen know-how da dahil olmak üzere her nevi fikri mülkiyet hakkının mülkiyeti Dikkan ve Dikkan Grup Şirketleri’ne aittir. Malların temin ve tedariki Müşteri’ye Dikkan ürünlerine ilişkin lisans da dahil olmak üzere herhangi bir hak tesisi olarak yorumlanmayacaktır.

Müşteri, Malları, Dikkan tarafından kullanılan isimlerden veya işaretlerden başka herhangi bir isim veya marka altında satamaz, ürünlerden bu isimleri veya işaretleri kaldıramaz, çıkarmaz, ürün veya ambalajı üzerinde herhangi bir değişiklik veya etiketleme yapmaz.

11. Gizlilik ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

Taraflar, Malların temini sürecinde birbirlerine ilişkin olarak edindikleri kamuya açık olmayan hiçbir ticari, kişisel veya teknik bilgiyi, belgeyi, raporu, tabloyu veya analizi üçüncü kişilere yazılı veya sözlü olarak açıklamayacaktır, bu konularda üçüncü kişilere bilgi vermeyecek, üçüncü kişilerin yararlanmasına sunmayacak ve üçüncü kişilerce elde edilebilecek şekilde ve/veya buna imkan verecek yerlerde şekillerde muhafaza etmeyeceklerdir. Gizli bilgiler sadece bilmesi gereken prensibine göre gizlilik yükümlülüğü altında olan İş Ortaklarına  Müşteri, kendi personelinin de işbu gizlilik taahhüdüne uygun davranmasını sağlayacak, bu konuda personeli bilgilendirecektir.

Taraflar arasındaki Satım İlişkisi sebebi ile, tarafların birbirlerine gerçekleştirdikleri Kişisel Veri aktarımı hallerinde, ilgili taraf, ilgili veri sahiplerine yürürlükte bulunan mevzuata uygun ve mevzuat kapsamında gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını, ilgili kişilerden mevzuata uygun içerik ve formatta gerekli izin ve onayları alacağını,  kişisel verilerin aktarım ve muhafazasına ilişkin olarak en güncel ve güvenli prosesi uygulayacağını, fiziksel ve dijital yetkisiz erişim ya da aktarımı önlemek için gerekli her türlü önlemi alacağını, kişisel verilere herhangi bir şekilde yetkisiz erişim ya da uygunsuz aktarım gerçekleşmesi durumunda bu durumu derhal diğer tarafa bildireceğini, bu durumdan doğabilecek zararların en aza indirilmesi, doğan zararın giderilmesi için diğer tarafla ile işbirliği içerisinde kabul ve taahhüt eder.

12. Son Hükümler

Dikkan’ın yazılı izni olmadıkça satım ilişkisinden kaynaklanan hak, edim ve yükümlülükler Müşteri tarafından üçüncü kişilere devir ve temlik edilemez.

İşbu Satış Koşullarının herhangi bir hükmünün tamamen veya bir kısmının yetkili makam kararıyla geçersiz, uygulanamaz veya mantıksız olduğu tespit edilirse söz konusu hüküm, bu durum Satış Koşullarının geri kalan hükümlerini etkilemeyecektir. 

Dikkan tarafından Satış Koşullarının herhangi bir hükmünün uygulanmaması durumunda, bu durum Dikkan’ın haklarından feragat ettiği şeklinde yorumlanamayacaktır.

Taraflarca yapılan bildirimlerin yazılı olması ve Müşteri Tanıtım Formunda yer alan iletişim adreslerine yapılması esastır. Müşteri Tanıtım Formunda yer alan iletişim adreslerinin değişmesi halinde ilgili taraf değişikliği (2) gün içinde diğer tarafa bildirmelidir. Aksi halde mevcut adreslere yapılan bildirimler tarafları bağlar.

İşbu Satış Koşulları, taraflar arasında kurulan satım ilişkisi ve akdedilecek Sözleşmeler, Türk Hukukuna göre yorumlanacak, uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve uyuşmazlıklar münhasıran İzmir Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinde çözümlenecektir. Taraflar arasında elektronik ortamda yapılan yazışmalar Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. uyarınca delil tayin edilmiştir.  Milletlerarası Mal Satımlarına İlişkin Sözleşme hükümleri uygulama dışı bırakılmıştır.

Copyright © 2016 - 2024 Dikkan Grup
loading