ŞARTLAR VE KOŞULLAR

Şartlar & Koşullar

Genel Şartlar
Teslimat ve ödeme için genel şartlar.

1. Genel
Bu Genel Koşullar (tedarikçi) DİKKAN A.Ş. ve müşteri arasında girilen tüm hukuki işlemler için geçerlidir. Sapmalar yazılı olarak kaydedilmelidir.

2. Teklifler/Anlaşma
Teklifler aksi belirtilmediği sürece 30 gün boyunca geçerlidir. Tedarikçi, yalnızca yetkili kişilerce imzalı yazılı teliften sorumludur. Verilen bilgiler tedarikçinin mülkiyetinde kalır ve müşteri tarafından üçüncü şahıslara herhangi bir şekilde iletilemez. Tedarikçi, önceden haber vermeksizin veya herhangi başka bir yükümlülük olmadan şartnamelerde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. Anlaşma, tedarikçi siparişi açıkça kabul ettikten sonra ya da müşteri bağlayıcı teklifi  açıkça kabul ettikten sonra  yürürlüğe girer. Tedarikçi önceden güvenlik gerektiren durumlarda üçüncü şahısların hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir.

3.Fiyatlar
Fiyatlar, iç ve dış maliyet-fiyat faktörlerine göre vergi hariç olarak hesaplanır.

4. Teslimat ve teslimat süresi
Teslimatlar fabrikamızdan yapılır. Her koşulda, tüm işlemler için fabrikamız teslimat noktası olarak kabul edilir. Teslimatlar ücretsiz yapılır. Teslimat tarihi, malların sevke hazır olduğu an olarak kabul edilir. Teslimat zamanları yaklaşık olarak verilmektedir. Geç teslimattan dolayı uğranılacak zararlar için tazminat ödenebilir anlamına gelmemektedir. Görünür bir hasar veya kusur fark edildiğinde 24 saat içinde tedarikçiye yazılı olarak bildirilmelidir. Depolama maliyeti ve riski her zaman müşteriye aittir.

5.Sevkiyat/paketleme
Malın hangi yolla sevk edileceğini tedarikçi belirler. Malın nakliye ücreti ve riski alıcıya aittir. Paketleme, müşteriye fatura edilir.

6. Fors Majör Durumlar
Tedarikçi, mücbir sebep durumlarında, bu anlaşmaları yürütme, askıya alma veya müşteri ile istişare içinde düzenlemeler yapmak hakkına sahiptir.

7. Garanti
Tedarikçi aksi onaylanmadıkça teslimattan sonra 12 aylık bir süre için malların güvenilirliğini ve kalitesini garanti eder. Müşteriden kaynaklı hatalı kullanım ve tamir, talimatlara aykırı ve tedbirsiz kullanım, sipariş sırasında belirtilen amaçlar harici kullanım durumlarında garanti şartı sona erer.
Tedarikçi, garanti kapsamında oluşacak seyahat, konaklama, test ve sevkiyat gibi ek maliyetleri fatura etme hakkında sahiptir.
Sarf malzemeler garanti kapsamında değildir. Garanti süresi içinde sunulan malların kusurlu olması durumunda, yapılan tüm masraflar muadili karşılığındadır. 

8. Malları elinde tutma hakkı
Müşteri kendisine ait yükümlülükleri yerine getiremediği sürece tedarikçi malları elinde tutma hakkına sahiptir. Müşteri bu durumda mallarla ilgili risklerden sorumlu olarak düşünülecektir.

9. Yükümlülük
Hem muadilde hem de 3. parçalarda doğasından ya da şeklinden kaynaklanan hasar tazmini tedarikçinin sorumluluğuna dahil değildir

10. Şikâyet
Şikayetler madde 4’te belirtildiği gibi malların teslimatından sonraki 8 gün içinde tedarikçiye yazılı olarak bildirilmiş olmalıdır. Faturayla ilgili şikâyetler de faturayı gönderim tarihinden sonraki 8 gün içinde bildirilmiş olmalıdır. Şikâyetin kabulünde, tedarikçi muadil hakkı olmaksızın tazminat sırasında ürünü tamir etmek ya da yerine yenisiyle değiştirmeye zorunludur. Şikâyet bildirmek tedarikçiye karşı olan ödeme yükümlülüklerini asla ortadan kaldırmaz. Ürünlerin iadesi sadece tedarikçinin açıkça izninden sonra yer alabilir.

11. Mülkiyet
Tedarikçi tarafından sağlanan tüm ürünler, faiz ve masraflar da dahil olmak üzere ödemenin tamamı yapılana kadar, tedarikçinin mülkiyetindedir. Ürünler alıcı firma tarafından kendi şirket politikası çerçevesinde yeniden satılabilir.

12. Ödeme, faiz ve ücretler
Tedarikçi firmayla aksi şekilde anlaşılmadıkça, ödeme peşin olmak zorundadır.
Her peşin ödeme alıcı firma tarafından ödenecek maliyetleri de kapsar. Ödemenin bahsi geçen sürede yapılmaması durumunda; tedarikçi, fatura tarihinden 3 gün sonradan başlayarak her ay için fatura bedelinin 50% si veya fatura bedelinin bir kısmına hak kazanır. Yapılan tüm yasal masraflar, alıcını firmanın faturasının faiz giderinin en az % 15'ini içerir.

13. Fikri mülkiyet hakları
DİKKAN A. S. tedarikçisi olduğu tüm ürünlerin fikri mülkiyet haklarını saklı tutar.
Alıcının, tedarik edilen ürünün bir kısmını veya tamamını değiştirmesine; marka veya ambalajı yerine, herhangi bir şekilde başka bir marka kullanmasına ya da kendi adıyla kaydettirmesine izin verilmez.

14. Anlaşmazlıklar
Anlaşmazlık durumlarında yetkili mercii DİKKAN A.Ş' nin kayıtlı bulunduğu yerin yetkili mahkemesidir.

15. Tabi olunan kanun
Alıcı ve DİKKAN A.Ş. arasındaki hukuki ilişki yalnızca Türkiye yasalarına uygun olarak yönetilir ve yorumlanır.

Copyright © 2016 - 2020 Dikkan Grup
loading